Като учители по история, ние всички знаем колко интересни са плановете от периода. Те са повлияни от събитията в Европа, а Великите сили са директно свързани с тях. С тази задача целим да се опитаме да поставим учениците в позицията едновременно на българите (привърженици на четничеството, членове на комитети и т.н) и Великите сили (някакъв вид симулация). Така те може би ще успеят по-добре да усетят духа на времето и да си обяснят защо плановете са били точно такива. Идеята е предвидена за два учебни часа.

Идеята е основана върху работата в малки групи. Тя не акцентира върху усвояване и тренитане на страндартните правила за работа в група, а по-скоро върху динамиката и дискусията.

ПЪРВО -> Разделяме класа на 6 групи.

  • Всяка група получава текст (не много обхватен), описващ конкретен план за освобождение. Групата трябва да синтезира информацията и след това да я представи пред останалите.
  • Време за синтез – 15 минути!

ВТОРО -> Всяка група представя своята идея пред останалите групи

  • Време за представяне – по 3 минути на група!

ТРЕТО -> Учениците защитават свое мнение чрез аргументиране.

  • Всеки ученик, независимо от групата, в която е бил, получава правото да избере една от чутите идеи и да я защити като най-добра.
  • Ученикът трябва да представи поне два аргумента в защита на мнението си!
  • Време за защита -> Хубаво е да предвидите поне 15 минути за изказване на мнения от учениците.

ЧЕТВЪРТО -> Комисия на Великите сили решава коя идея ще приложи за българското освобождение.

  • Изберете 5 човека, които да представляват Великите сили. Задължително определете един, който да представлява българите, за да стане по-интересна дискусията в самата комисия.
  • Комисията също трябва да аргументира решението си с поне два аргумента.
  • Време за работа и изказване на мнението на комисията – 5 (дискусия/работа) + 3 (изявление)

ПЕТО -> Финална дискусия с учениците за изводи и въпроси.

  • Тук може да обсъдите с учениците си задачата.

Аз осъществих задачата, използвайки текстовете, които предлага учебникът на “Домино”, но плановете от периода могат да бъдат намерени и систематизирани във всеки учебник.

Надяваме се, че идеята ще Ви хареса и ще я изпробвате 🙂