1280px-Lomonosov_Poltava_1762_1764

https://bg.wikipedia.org/wiki/Петър_I_(Русия)
CC BY-SA 3.0