ОУ “Васил Левски” в град Белене и една работеща практика!

2925

От 2 години ОУ “Васил Левски”, гр. Беленеработи върху изграждането на работещ модел на взаимодействие семейство – училище – общност. Моделът включва:

  • Различни дейности за засилване присъствието и ангажираността на родителите в училищния живот. Например – занимателни и образователни дейности. Индивидуални срещи с учениците и техните семейства. Съвместни спортни мероприятия в почивните дни, чествания и празници. Чрез тях се стимулира позитивно родителство и се формират социални умения  у родители и деца.
  • Засилване работата с факторите от обществената среда (активизиране дейността на Училищното настоятелство, изграждане на инициативни комитети по важни въпроси. Търсене и намиране на партньори в страната и извън нея в лицето на НПО и други образователни институции).
  • Използване на нов метод – „родител за връзка”, за осъществяване на контакт с родителите на учениците от другите населени места. Целта е преодоляване не само на физическите разстояния, но и на етнически, социални и религиозни различия.

Крайната цел: 

Крайната цел на тези дейности е подобряване на диалога и взаимодействието между всички заинтересовани страни при решаване на различни училищни проблеми.

Въпреки усилията ни, се забелязва тенденция на непрекъснато увеличаване на броя на учениците, срещащи затруднения от различно естество в училищното си ежедневие.

Равносметката показва, че прилагането само на административни мерки не е достатъчно. Видна е необходимостта от владеенето на нови, иновативни модели за обучение, възпитание и мотивация на учениците, както и  изграждане на подкрепяща и разбираща среда, която да способства за приобщаване на всички ученици към училищния живот и да ги мотивира  за изява и по-активно участие.

На територията на общината съществуват необходимите институции и специалисти, които биха помогнали при всеки индивидуален случай. Връзката и взаимодействието между училището и тези институции обаче не винаги е достатъчно ефективна, процедурата е силно бюрократизирана и не стимулира родителите да търсят съдействие и подкрепа за децата си, като така ги обричат на изолация.

Необходимостта от наличието на по-добро взаймодействие между училището, семейството, общността и другите институции ни насочи към богатия европейския опит в тази сфера.

Практиката:

Директорката на ОУ “Васил Левски” и още шест педагогически специалисти участват в европейски семинар на тема „Мултипрофесионални мрежи във финландското училище“ с идеята да проучат и приложат финландския опит в българска среда.

Дейности:
  • Предварителна подготовка – идентифициране на проблемите(проучване сред учители, родители и ученици за проблемите и затрудненията, които срещат учениците в училищното си ежедневие и които им пречат  за постигане на по-високи резултати и за активно участие в училищния живот); анализ на причините(групиране на проблемите по различни показатели)
  • Осъществяване на връзка с всички институции и организации на територията на общината(7 на брой), работещи с деца и ученици и имащи отношение към въпросите на образованието и възпитанието на учениците;
  • Участие на 7 педагози в европейски семинар;
  • Прилагане на придобития опит, съобразен със спецификата на българското училище – създаване на мултипрофесионален екип в училището, документиране на неговата работа, напредък и резултати;
  • Създаване на Кратък наръчник за работа на мултипрофесионални екипи в българското училище;
  • Споделяне на придобития опит. Желание за оказване на съдействие и подпомагане на образователни институции, които искат да приложат модела.

Създадохме първия мултипрофесионален екип в нашето училище. Екипът се състои от 9 членове и включва педагози от училището, представители на Център за обществена подкрепа (психолог и социален работник), Дирекция социално подпомагане (началник отдел „Закрила на детето“), треньор на Карате клуб Белене и медицински специалист.

Екипът е провел до момента 4 заседания, документирани с протоколи. Взел е 7 решения за работа с ученик от 1 клас относно предприемане на мерки за възпитанието му в позитивна дисциплина.

Същият е обсъдил варианти за представяне на възможности за усвояване на добри поведенчески модели от ученика. Това включва занимания със спорт. Ползване на социална услуга „Социално консултиране на деца и техните семейства” като допълнителна индивидуална работа с ученика в ЦОП. Включен е и втори учител в клас по време на учебните занятия. Той е проследил прилагането на мерките, тяхната резултатност и напредъка на ученика.

Натрупания опит е описан в Кратък наръчник с практични стъпки за създаване на мултипрофесионални екипи в училище.

Резултати

Проблемите на учениците в училищното ежедневие се решават по-бързо, когато обединим усилията на всички специалисти и институции. Най-лесно и ефективно е ако това се случва в училището. Привличането на допълнителен ресурс от специалисти е добра инвестиция и залог за успеха на всяка образователна институция.

Източник:

http://www.flgr.bg

http://www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=2282